Брой 17 (511) - 2011г. - Година XX

 

Основните теми на брой 17 са: Всичко за земеделието; Механизация; Животновъдство; 50 години КТИ; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката “Животновъдство” има интервю със специалистите на Консултанско бюро "е. ФЕРМА”. Разгледани са методите на работа, дейността  и сътрудничеството на “е.ФЕРМА” с неправителствени организации и с научни институти. Специалистите от “е.ФЕРМА” обобщават, че чрез научно-консултативен подход ще се допринесе за постигане на едно съвременно, ефективно земеделие.

Има материал от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството посветен на бивола – черното богатство на България.

В рубриката “Механизация” Регионалната служба на Контролно-техническата инспекция (КТИ) Разград разглежда отговорната и разнообразна дейност на службата в областта. Инж. Стефан Наковски, началник РС, КТИ, подчертава, че въп­ре­ки труд­нос­ти­те, ви­со­ка­та на­то­ва­ре­ност и нис­ко­то зап­ла­ща­не на тру­да, спло­те­ни­ят ко­лек­тив на службата ус­пеш­но се спра­вя със за­да­чи­те за пос­ти­га­не на ос­нов­на­та цел - да се оси­гу­ри из­пол­з­ва­не­то на бе­зо­пас­на ЗГТ при ра­бо­та с нея и при дви­же­ние по пъ­ти­ща­та.

Инж. Спиридонов от фирма “Агротайм”, която е една от водещите в земеделието, представя своята фирма и нейната дейност, като акцентира върху механизацията.

В материал фирма Приста Ойл представя своeтo маслo за земеделието – Textran TDH Premium – висококачествено универсално тракторно трансмисионно масло предназначено за смазване на тран­с­ми­си­и­те, глав­ни­те пре­да­ва­ния, съ­е­ди­ни­те­ли­те на си­ло­от­вод­ни­те ва­ло­ве, хид­рав­лич­ни­те сис­те­ми и мок­ри­те спи­рач­ки на трак­то­ри и дру­га из­вън­път­на тех­ни­ка.

Фирма Универсал – НВГ има материал за навигационната система Track Guide за земеделска техника – лесна за употреба и с меню на българси език. Разгледани са различните режими на работа и възможностите, които навигационната система предлага на своите клиенти.

Фирма Свемар информира за специализирани тревни смески и разяснява използването им при различните видове култури.

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” има материали по Програмата за развитие на селските райони.

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури и млечни продукти.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието и  за животновъдството.