Брой 15 (509) - 2011г. - Година XX

 

Основните теми на брой 15 са: Oвощарство, Лозарство, Зеленчукопроизводство; Механизация; 50 години КТИ; Вестник „Земеделска техника” става на 20 години.

В рубриката “Механизация” във връзка с откриването на Музей на плуга има материал за плуга в земеделието, който проследява неговата история, използване и производство в България през годините.

Регионалната служба Плевен на Контролно-техническата инспекция (КТИ) разглежда разнообразната и отговорна дейност на службата в региона. Инж. Стефко Ванков, началник РС, КТИ, подчертава, че с наличните зърнокомбайни жътвата ще приключи в срок.

В рубриката „Овощарство” е включен материал от Института по овощарство, Пловдив на д-р Живондов и д-р Ранкова за проблемите и перспективите на овощарството като подотрасъл на растениевъдството.

Отбелзва се и празникът “Златна праскова” в с. Гавраилово, общ. Сливен, чиято цел е да обедини основни ценности – фолклорно наследство, веселието и съзидателния труд.

Има материал посветен на овощарството в област Кюстендил и се отбелязва, че то започва да се възражда.

В рубриката “Зеленчукопроизводство” гл. ас. Благоева от Опитната станция по картофите, Самоков разглежда състоянието и проблемите на картофопроизводството у нас.

В рубриката “Отблясък от събитието” се отбелязва официалното откриване на жътвата от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов в землището на Драгомир Узунов в каварненското село Божурец.

Отбелязва се и сребърният медал, с който е отличена серията машини FENDT 200 Vario бяха отличени на меж­ду­на­род­но­то от­к­ри­то из­ло­же­ние за про­фе­си­о­нал­ни ма­ши­ни в об­ласт­та на озе­ле­ня­ва­не­то, път­но­то стро­и­тел­с­т­во и ко­му­нал­ни­те ус­лу­ги, Де­мо­парк 2011 в Ай­зе­нах.

Фирма “Свемар” информира в материал за EPDM геомембрана и приложението й при изграждане на водоеми за напояване и лагуни за животински отпадъци.

В рубриката „Министерство на земеделието и храните” са включени материали по Програмата за развитие на селските райони – приемането на проекти за модернизация и преструктуриране на ферми и земеделски стопанства.

В рубриката "На пазара на земеделска техника" са включени трактори и земеделски машини – нови и втора употреба с техните цени. В "Малките обяви" се предлагат машини, резервни части, земеделска земя и др.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените на зърнени култури, млечни и месни продукти.

Публикувани са реклами на водещи фирми предлагащи машини, технологии, и продукти за земеделието, овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството.