Брой 14(458) - 2009г. - Година XVIII

                                

  

Темата на брой 14 е средното земеделско образование в България. Той е с приложение „Земеделско образование”. Броят е изготвен със съдействието на дирекция „Наука и образование” към Министерството на земеделието и храните..

Рубриката Образование”  съдържа Държавен план-прием на ученици за учебната 2009 – 2010 г. на държавните професионални гимназии и училища, финансирани чрез бюджета на МЗХ.

В статията „Училище с бъдеще” Миглена Бенова представя Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич, която е третото земеделско училище, създадено в страната, и първото -  за региона. Разказва за Земеделския музей, който е единственият в системата и включва музейна сбирка от земеделски машини и материали за училището. Девизът на гимназията е „Училище с бъдеще” и той се потвърждава от постигнатото.

В материала „Традиция и новаторство” е представена Земеделска професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев”- гр. Сандански, най-голямата земеделска гимназия към Министерството на земеделието и храните. Училището непрекъснато обновява специалностите, съобразено изискванията на времето и региона и е предпочитано от учениците.

Поместена е информация за Филиала в гр. Разград към Русенския университет „А. Кънчев”, който подготвя кадри за потребностите на био-технологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост.

Продължава публикуването на материала на Петя Костадинова по книгата  „Първи стъпки на земеделската просвета” на Ив. Топузов и Ив. Сарафов.

Поместени са паметни бележки за живота и дейността на наскоро починалия проф. дтн инж. Георги Гайдажиев, дългогодишен директор на Техническия колеж в гр. Ямбол.

Със снимков материал и рекламни карета са представени много професионални гимназии и училища към МЗХ.

От Националната служба за растителна защита напомнят на земеделските производители за правилно почистване и обеззаразяване на складовете, в които ще се съхранява ожънатото жито, както и за третиране на стърнищата с хербициди. Предупреждават, че се забранява изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.

От Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството информират за проведеното Национално изложение по животновъдство в гр. Сливен и за раздадените награди.

В рубриката „Бизнес информация” са публикувани обнародваните през месеците март и април нови нормативни актове, свързани със земеделието.

В рубриката „Земеделски пазар” САПИ информира за движението на цените. на зърнени култури, млечни и месни продукти. „На пазара на земеделска техника” са публикувани с техните цени много земеделски машини и трактори – нови и втора употреба. В „Малки обяви” могат да се намерят земеделски машини, резервни части, семена, земеделска земя и др.

В рубриката „Календар” са поместени интересни дати, годишнини, събития, включително за земеделието, през месец юли.

Има реклами на водещи фирми в областта на земеделието.