Брой 5(449) - 2009г. - Година XVIII

                                  

Тема на брой 5 на в. „Земеделска техника” е” Земеделското образование в България”.

Със свои страници участват висши учебни заведения, готвещи специалисти за земеделието: Тракийски университет – Стара Загора; Висше училище „Земеделски колеж” – Пловдив; Лесотехнически университет – София; Университет по хранителни технологии – Пловдив; Технически колеж – Ямбол; Русенски университет „Ангел Кънчев” и Аграрен университет – Пловдив. Те представят своите факултети с техните специалности, както и датите за провеждане на конкурсните изпити.

От този брой в.”Земеделска техника” откри рубрика „Земеделското образование в България”, която се води от Петя Костадинова. Материалът, проследява откога датира и кое е наложило възникването на земеделското образование в България.

Поместено е продължението на материалите „Национална програма за развитие на месодайното преживно животновъдство в България 2009 – 2013 г.” от ст.н.с. дсн Марин Тодоров, директор на Института по планинско животновъдство и земеделие, Троян, както и на „Краткосрочна програма за развитие на млечното животновъдство в България (2009 )” от проф. дсн Иван Станков, ректор на Тракийския университет. В програмите на база на направения анализ се дават мерките, които трябва да се предприемат за възстановяване на тези отрасли.

В рубриката „Информация”е публикуван разговорът с Радослав Христов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, относно изплащането на субсидиите на земеделските стопани, кредитирането и проектите по Програмата за развитието на селските райони.

Публикувани са националните, професионални и тематични празници, които са през м. март и април на 2009 г.

Интервюто с Елисавета Маркова от фирма „Варекс” е на тема „Агрополитика, образование, наука, бизнес”. Разглежда се значението на бизнеса върху развитието на българското земеделие и връзката между образование, наука, бизнес и ролята на Министерството на земеделието и храните за адекватна агрополитиката. Според Маркова съвременното машиностроене, съответно агробизнесът налагат нови изисквания, на които трябва да отговарят образованието и кадрите, които излизат от специализираните средни и висши училища.

В рубриката „На пазара на земеделска техника” са включени нови и втора употреба земеделски машини с техните цени.

В броя има реклами на водещи фирми в областта наземеделието.